Thông tin bản cập nhật mới BlueStacks Android 64-bit

BlueStacks 4.240.30

Tải ngay phiên bản này

Sửa lỗi:

1. Đã khắc phục sự cố màn hình đen khi chơi Danganronpa 2: Goodbye Despair (jp.co.spike_chunsoft.DR2).
2. Đã khắc phục sự cố về sự cố đăng nhập với ứng dụng HELLO BT21 (com.linecorp.LGBB3).
3. Đã khắc phục sự cố khi khởi chạy và sự cố màn hình đen với ứng dụng Sengoku Renka Zoom (com.ocgames.senasuka).
4. Đã khắc phục sự cố về sự cố khởi chạy với ứng dụng Project SEKAI Colorful Stage(com.sega.pjsekai).
5. Đã khắc phục sự cố với ứng dụng Action Taimanin (com.GREMORYGames.ActionTaimanin).
6. Sửa lỗi sự cố với ứng dụng Star Smash (com.xflag.starsmash).
7. Đã sửa lỗi sự cố với ứng dụng Hinakoi (jp.co.tenantz.hinakoi).
8. Đã khắc phục sự cố về sự cố khởi chạy với ứng dụng 天涯 明月 刀手 游 (com.tencent.tmgp.wuxia).
9. Đã khắc phục sự cố với ứng dụng League of Legends: Wild Rift (com.riotgames.league.wildrift).
10. Đã khắc phục sự cố sự cố với ứng dụng 五 等分 の 花嫁 五 つ 子 ち ゃ ん は パ ズ ル を 五 等分 で き な い】 【ご と ぱ】】 (jp.enish.gotopazu).
11. Đã khắc phục sự cố sự cố do thiết bị không tương thích với ứng dụng ワ ー ル ド ウ ィ ッ チ ー ズ UNITED FRONT (ユ ナ フ ロ) (com.worldwitchesunitedfront.earchworks).

 

Bài viết này có hữu ích không?
242 trên 364 thấy hữu ích
Reach out to us on Reddit (Join Reddit) or Discord (Join Discord) or at support@bluestacks.com with your questions.